CMC - Producent palet, Andrychów, Kęty, Marynin, Niewiadów

PL

Jakość i innowacje

Wdrożony w firmie C.M.C Sp. z.o.o. system zarządzania jakością jest częścią długofalowej strategii rozwoju Firmy, której nadrzędnym celem jest zdobycie uznania i zaufania Klientów.

System zarządzania obejmuje realizację wszystkich wyborów i usług oferowanych Klientom. Procesy realizacji są planowane, sprawdzane pod względem efektywności, doskonalone oraz przystosowane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz technologicznych, a także do zmieniających się wymagań klienta.

W relacjach z Klientem stosujemy zasadę obopólnej satysfakcji z przeprowadzanych transakcji.

Potwierdzeniem zdolności naszej Firmy do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami klienta jest uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z norma ISO 9001:2015 i utrzymywanie tego certyfikatu w kolejnych audytach nadzoru.

ISO 9001:2015„System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 certyfikowany przez BSI z numerem certyfikatu FM 123456”

System zarządzania jakością wdrożony wg normy ISI 9001:2015 wspomaga firmę CMC Sp. z o.o. w osiąganiu jej celu strategicznego jakim jest utrzymanie pozycji lidera w Polsce w produkcji i sprzedaży palet.

Zarządzanie jakością pozwala na:

 • stałe dostarczanie wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta, oraz mających zastosowane wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • stwarza szanse na zwiększenie zadowolenia klienta,
 • uwzględnia ryzyka i szanse związane z otoczeniem biznesowym i celami firmy,

System zarządzania budowany jest dla spełnienia wymagań klienta oraz wymagań prawnych i regulacyjnych ale także uwzględnia istotne wymagania istotnych stron zainteresowanych. W firmie CMC Sp. z o.o. zidentyfikowano takie strony zainteresowane (np.: dostawcy, pracownicy, urzędy, społeczność lokalna) i podejmuje się działania aby zawsze spełniać ich oczekiwania i potrzeby.

Norma ISO oparta jest na zasadach zarządzania jakością pokazanych poniżej i uszczegóławia te zasady tak aby mogły być wprowadzone w każdej firmie.

Zasady zarządzania jakością to:


 • orientacja na klienta – cele klienta są celami naszej firmy,
 • przywództwo – kierownictwo firmy ustala cele strategiczne, cele dla procesów i odpowiada za osiągnięcie tych celów.
 • zaangażowanie ludzi – pracownicy i ich wiedza są najcenniejszą wartością firmy,
 • podejście procesowe – w firmie zidentyfikowano i zarządza się procesami i ich powiązaniami tak aby osiągnąć zamierzone wyniki zgodne z polityką jakości i strategicznym kierunkiem,
 • doskonalenie – w firmie ciągle doskonali się przydatność, adekwatność, i skuteczność przyjętych sposobów postępowania,
 • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów – dowody osiągnięcia wyników są gromadzone i analizowane pod kątem doskonalenia.
 • zarządzanie relacjami – utrzymujemy partnerskie relacje z dostawcami i klientami.

Norma ISO 9001:2015 mocno akcentuje stosowanie w zarządzaniu firmą podejścia procesowego.

Zarządzanie procesami i systemem jako całością rozumiane jako podejście procesowe jest osiągnięte poprzez stosowanie w opisie i realizacji procesów cyklu PDCA (PLANUJ-ZRÓB-SPRAWDŹ-POPRAW). Działania w procesach są planowane, następnie realizacja przebiega tak jak zostało to zaplanowane, po wykonaniu działań przeprowadzana jest weryfikacja i jeżeli nie udało się osiągnąć założonych celów podejmowane są działania korygujące umożliwiające realizacje planu w przyszłości.

Wdrożone podejście procesowe umożliwia:


 • lepsze zrozumienie i spełnienie wymagań klienta , które stają się celami procesów,
 • rozpatrywanie procesów w kategorii wartości dodanej, eliminacja działań nie stanowiących wartości a będących niepotrzebnym kosztem.
 • poprawę osiągnięcia celów w realizowanych procesach,
 • doskonalenie procesów na podstawie oceny danych i informacji,

Dodatkowo w CMC Sp. z o.o. stosuje się podejście oparte na ryzyku mające na celu wykorzystanie szans takich jak pozyskanie nowych klientów, rozwój nowych wyrobów, redukcję odpadów lub poprawę produkcji oraz zapobieganie niepożądanym wynikom (ryzyko).

Co to jest Kaizen?


Strategia Kaizen jest najistotniejszą koncepcją japońskiego stylu zarządzania – kluczem do konkurencyjnego sukcesu przedsiębiorstwa. Wywodzi się z japońskiej fabryki samochodów Toyota, a jej początki sięgają lat 50 minionego wieku. Obecnie ekspansja tej idei ogarnęła wszystkie poważne firmy produkcyjne na zachodzie i w USA. Wzorem do naśladowania jest branża motoryzacyjna, stale rozwijająca tę ideologię. Podstawą Kaizen jest analiza poszczególnych elementów danego procesu: produkcji, czynności ręcznie wykonywanych przez operatora, transportu, dostaw materiału, itp., aby w pełni zrozumieć jego działanie, a następnie móc poszukiwać rozwiązań, które go usprawnią.

Koncepcja Kaizen jest jednym z fundamentów „szczupłej produkcji” (ang. lean manufacturing), a jej istotą jest ciągłe doskonalenie – wprowadzanie niewielkich, stopniowych zmian w procesach, które w dłuższym okresie mają ogromny wpływ na wyniki całej firmy.

Korzyści dla pracowników


 • Kaizen pozwoli wyeliminować niepotrzebne działania i opóźnienia w pracy, pozwoli wykonywać ją z łatwością i bez irytujących zakłóceń
 • Kaizen ułatwi analizę pracy i pomoże zgłaszać pomysły doskonalące, korzystne dla całej firmy
 • Działania Kaizen dają możliwość doskonalenia środowiska pracy wspólnie z najbliższymi współpracownikami.

Korzyści dla całej firmy


Kaizen pozwala wyeliminować ukryte koszty, wynikające z siedmiu rodzajów marnotrawstwa istniejących w procesach produkcyjnych:

1. Nadprodukcja
2. Nadmierne zapasy
3. Usterki
4. Zbędny ruch
5. Straty w procesie wytwarzania
6. Oczekiwanie
7. Transport

Kaizen pozwala doskonalić operacje służące dodawaniu wartości w produkcji tak, aby Klient otrzymywał produkt o najwyższej jakości, najniższym kosztem i w najkrótszym możliwym czasie.