CMC - Producent palet, Andrychów, Kęty, Marynin, Niewiadów

PL

Reklamacje


OGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI

obowiązujące w C.M.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

1. Niniejsze Ogólne Warunki Reklamacji (zwane dalej OWR) mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest dostawa lub sprzedaż każdego rodzaju palet produkowanych przez C.M.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Przemysłowa 54 (KRS 0000197403, NIP 9451559352), chyba że strony w umowie w sposób wyraźny wyłączyły ich obowiązywanie.

2. Niezależnie od zastrzeżenia zawartego w pkt 1, nabywca palet jest dodatkowo informowany o obowiązywaniu OWR poprzez zastrzeżenie zawarte w treści dokumentów potwierdzających sprzedaż/dostawę palet (np. potwierdzenie zamówienia, dokument wydania z magazynu, faktura VAT).

3. Treść OWR jest udostępniana nabywcom na stronie internetowej pod adresem: http://www.cmc.net.pl/99-ows

4. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej lub jakościowej sprzedanych/dostarczonych palet należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia odbioru palet.

5. Reklamacje należy składać w tradycyjnej formie pisemnej listem poleconym na adres: C.M.C. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów, lub elektronicznie na adres: zamowienia@cmc.net.pl ; krystyna.mlocek@cmc.net.pl

6. W treści reklamacji należy wskazać:

a) dane podmiotu wnoszącego reklamację,

b) datę sprzedaży/dostawy palet,

c) numer faktury, której dotyczy reklamacja,

d) czy reklamacja dotyczy całości zakupionych palet czy tylko ich części,

e) miejsce gdzie przechowywane są reklamowane palety,

f) opis stwierdzonej wady,

g) żądanie (np. wymiany palet, ich naprawy),

h) dane do kontaktu, tj. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z C.M.C. Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, jej numer telefonu oraz adres e-mail.

7. W miarę możliwości do reklamacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną.

8. Zgłoszenie reklamacji nie może stanowić podstawy do odmowy zapłaty ceny.

9. Na żądanie C.M.C. Sp. z o.o. nabywca jest zobowiązany udostępnić reklamowane palety w celu ich zbadania. Termin i miejsce udostępnienia podlega uzgodnieniu z osobą, o której mowa w pkt 6 ppkt h).

10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, a także na żądanie nabywcy, C.M.C. Sp. z o.o. może powołać biegłego celem ustalenia czy reklamowane palety są wadliwe. W przypadku, gdy biegły ustali, że reklamowane palety są wolne od wad, koszty biegłego pokrywa nabywca.

11. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez C.M.C. Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami pkt 5, chyba że zachodzi jeden z przypadków wymienionych w pkt 12

12. W przypadku, gdy:

a) do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie palet w terminie i miejscu uzgodnionym na podstawie pkt 9 – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia udostępnienia palet przez nabywcę.

b) nabywca odmawia udostępnienia palet celem ich zbadania – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia ich udostępnienia,

c) zlecono biegłemu wykonanie ekspertyzy na podstawie pkt 10 – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od otrzymania przez C.M.C. Sp. z o.o. ekspertyzy.

13. O rozpatrzeniu reklamacji nabywca jest informowany na piśmie, tj. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

14. W przypadku uwzględnienia reklamacji wymiana wadliwych palet na palety wolne od wad nastąpi w terminie 7 do dnia uwzględnienia reklamacji, chyba że strony uzgodnią inny termin. Wymiana palet następuje na koszt C.M.C. Sp. z o.o.

15. Niniejsze OWR mogą być zmienione przez C.M.C. Sp. z o.o. w każdym czasie. Zmiana następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej nowej treści OWR.

16. W przypadku reklamacji stosuje się OWR obowiązujące w dniu sprzedaży/dostawy reklamowanych palet.

17. Niniejsze OWR obowiązują od dnia 07.02.2017 r.